BIDANG TUGAS GURU

SENARAI TUGAS GURU KELAS

1. Pengurusan dan Organisasi Kelas


1.1 Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas, Ketua Keceriaan dan Kebersihan dsb.


1.2 Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas :


(a) Jadual Waktu
(b) Jadual Bertugas
(c) Motto Kelas
(d) Perabot kelas seperti kerusi-meja guru dan murid mencukupi
(e) Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan penceduk sampah
(f) Papan tulis, kapur, papan kenyataan, almari dll keperluan bilik darjah mencukupi dan dalam keadaan baik dan teratur.


1.3 Melaporkan perabot dan peralatan yang rosak kepada guru berkenaan.
1.4 Membimbing organisasi kelas/ murid yang dilantik menjalankan tugas.
1.5 Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara murid.
Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut:
(a) Kebajikan murid
(b) Keceriaan kelas jika perlu dll


2. Jadual Kedatangan dan Kedatangan Murid


2.1 Menandakan Jadual Kedatangan Harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan Buku Daftar Kedatangan Murid di pejabat.
2.2 Menentukan semua butir yang dikehendaki di dalam Buku Daftar Kedatangan Murid Ditulis dengan lengkap.
2.3 Memastikan data terkini murid di dalam kelas.


3. Laporan / Rekod Profil / Kemajuan Murid, Sijil Berhenti, Surat Akuan, Buku Rekod Kesihatan, Rekod Pergigian dan Kad 001R


3.1 Memastikan setiap murid mempunyai
(a) Rekod Profil / Kemajuan Murid
(b) Kad 001R
(c) Kad Kesi hatan
(d) Kad Pergigian
(e) Buku Nilam


4. Kutipan Yuran dan Derma


4.1 Mengutip yuran sekolah pada awal tahun persekolahan dan menggalakkan murid membayar kesemua yuran sekali gus.
4.2 Mengutip derma PIBG.
4.3 Mengutip yuran peperiksaan bagi kelas peperiksaan .
4.4 Mengeluarkan resit rasmi kepada murid bagi pembayaran yang dibuat.
4.5 Menyerahkan wang kutipan yuran sekolah dan wang peperiksaan,Insuran Takaful dan lain-lain derma kepada Guru Penolong Kanan (Pentadbiran).
4.6 Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG.


5. Buku Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)


5.1 Mengagihkan Borang SPBT 1 bagi mengenalpasti murid mendapat Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
5.2 Memastikan SPBT diagih kepada murid yang layak dan memastikan buku-buku tersebut dibalut dan dijaga dengan baik serta ditulis nama murid.
5.3 Mengemaskini Borang G semasa pengagihan dan pengembalian atau mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa.
5.4 Memungut kembali SPBT pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama murid yang tidak mengembalikan / memulangkan atau merosak dan menghilangkan SPBT pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada Guru SPBT
5.5 Mengenalpasti murid yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan Melaporkan kepada Guru Kebajikan.


6. Pendaftaran Murid Baru


6.1 Menerima kemasukan murid baru.
6.2 Mendaftarkan murid baru ke dalam Buku Kedatangan Murid dan mendapatkan Nombor Pendaftaran Murid dari Buku Kemasukan Murid daripada Penolong Kanan HEM
6.3 Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.
6.4 Menentukan penerimaan borang SPBT (sekiranya layak) dari sekolah yang terdahulu dan memastikan murid ini dapa buku teks.
6.5 Menentukan penerimaan Kad Kemajuan / Buku Rekod Profil, Kad 001R, Kad
Kesihatan, Kad Pergigian dan lain-lain dokumen yang diperlukan dari sekolah yang terdahulu.
6.6 Menentukan rumah sukan.


7. Murid Keluar


7.1 Menentukan Kad Kemajuan / Rekod Profil, Kad 001R telah kemaskini dan diserahkan kepada murid.
7.2 Menentukan Kad Kesihatan, Kad Pergigian dan lain-lain dokumen yang berkaitan diserahkan kepada murid.
7.3 Menentukan buku teks (SPBT) telah dipulangkan.
7.4 Menentukan semua jenis bayaran seperti yuran sekolah dsb telah selesai dibayar.

GURU BERTUGAS HARIAN/MINGGUAN


1. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit selepas sekolah berakhir.


2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sampah telah dibuang / tingkap telah ditutupsetelah tamat persekolahan.

3. Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti pada waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan, di sekitar sekolah dan mengambil tindakan segera dan munasabah jika perlu.


4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, dapur RMT, bilik-bilik khas dan kawasan sekolah.5. Mengurus rawatan murid yang sakit dan menghantar mereka ke hospital / ke rumah.


6. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama murid yang memohon.


7. Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan masa pertukaran guru atau mata pelajaran.


8. Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.


9. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawaasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah.


10. Mencatat kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di sekolah.


11. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari /minggu persekolahan ke Buku Laporan Bertugas, antara perkara-perkara yang dicatat ialah:


11.1 kedatangan murid, guru dan staf sokongan
11.2 murid ponteng, tidak hadir atau sakit
11.3 lawatan-lawatan / pelawat
11.4 ucapan / pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan
11.5 laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan


12. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan kalau perlu laporkan terus kepada Guru Besar supaya tindakan segera dapat diambil.


13. Perhimpunan


13.1 Memastikan semua guru menghadiri perhimpunan
13.2 Memastikan bendera-bendera, pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan
13.3 Memastikan murid telah beratur dengan kemas

SENARAI TUGAS KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 
   
 • Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang kemaskini. 
 • Bertanggungjawab mrnyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan mingguan. 
 • Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata pelajaran . 
 • Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir sekolah dan PPD. 
 • Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu. 
 • Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. 
 • Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan–bahan rujukan untuk Pusat Sumber Sekolah. 
 • Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran terkini. 
 • Penyelaras menyediakan soalan –soalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan kertas jawapan. 
 • Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke bilik cetak. 
 • Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. 
 • Bertanggungjawab menyediakan bank-bank soalan. 
 • Membantu dan melaksanakan program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah. 
 • Membantu dalam melaksanakan PPJ akademik untuk PMR dan SPM. 
 • Mengadakan tindak balas kepada setiap perubahan yang diperlukan. 
 • Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan. 
 • Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD,JPN,Kementerian Pendidikan dan lain-lain. 
 • Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik . 
 • Membantu menyediakan data-data/maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan di bilik gerakan. 
 • Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi mata pelajarannya. 
 • Membantu guru kanan mata pelajaran membuat pemantauan P&P. 
 • Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi serta pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti PMR dan SPM. 
 • Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik.
Garis Panduan Tugas  Ketua Rumah Sukan
1. Menguruskan latihan pelajar mengikut jadual yang ditetapkan oleh S/U Sukan.
2. Mengagih tugas kepada guru penolong rumah.
3. Menyediakan dan mempastikan adanya buku kedatangan ahli-ahli rumah.
4. Membentuk pasukan rumah mengikut kumpulan
5. Merangkakan kegiatan-kegiatan rumah.
6. Menubuhkan Jawatankuasa pengurusan rumah.
7. Memastikan peralatan sukan mencukupi untuk kegunaan rumah serta
bertanggungjawab menjaga peralatan tersebut.
8. Mencadangkan peralatan-peralatan yang patut dibeli kepada setiausaha sukan
9. Menyerahkan laporan kegiatan pertandingan antara rumah-rumah kepada
Setiausaha Sukan Sekolah.
10. Mencadangkan ahli-ahli rumah yang berpotensi untuk diserapkan kepada pasukan
sekolah.
11. Mengagihkan pelajar-pelajar kepada jenis permainan yang disediakan.
12. Menyimpan rekod penyertaan pelajar dalam aktiviti rumah untuk diserahkan kepada
setiausaha sukan.
13. Memilih dan menentukan ahli-ahli pasukan rumah untuk menyertai kegiatan pada
peringkat sekolah.
14. Menjamin keselamatan ahli-ahli rumah dan sentiasa menjaga nama baik sekolah
15. Melaksanakan tugas-tugas seperti diarahkan Pengetua atau wakilnya.
Garis Panduan Tugas Guru Rumah Sukan
1. Mengadakan mesyuarat rumah/pasukan dan menyediakan senarai AJK rumah atau
pasukan. Satu salinan senarai AJK hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Sukan.
2. Mematuhi arahan ketua guru rumah dan menjalankan tugas dengan dedikasi.
3. Bertanggungjawab dalam membentuk pasukan rumah.
4. Mengurus dan mengawas latihan rumah mengikut jadual yang telah ditetapkan:
i.kedatangan pelajar
ii.kawasan atau gelanggang permainan
iii.peralatan dan minuman pelajar dan lain-lain
5. Menjamin keselamatan ahli-ahli rumah dan sentiasa menjaga nama baik sekolah.
6. Merekodkan kegiatan-kegiatan permainan antara rumah dan melaporkan kepada
ketua rumah untuk diserahkan kepada Setiausaha Sukan.
7. Membimbing dan mendidik ahli-ahli rumah:
i.Pengurusan
ii.Kepimpinan
iii.Mematuhi undang-undang dan peraturan permainan
iv.Kemahiran
v.Teknik dan strategi permaina

Senarai Tanggungjawab Guru Penasihat Unit Beruniform / Persatuan atau Kelab / Kelab Sukan dan Permainan

 1. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa.
 2. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan.
 3. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
 4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam Perlembagaan.
 5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar.
 6. Memastikan perancangan aktiviti tahunan didokumentasikan, difailkan dan sesalinan diserahkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah.
 7. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.
 8. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Kelab/Persatuan/ Unit Beruniform/Kelab Sukan dan Permainan.
 9. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.
 10. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disediakan dan difailkan.
 11. Mendaftarkan Kelab/Persatuan/Unit Beruniform/Kelab Sukan dan Permainan kepada Pengetua atau Badan Induk.
 12. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.
 13. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di peringkat sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik.
 14. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan.
 15. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.
 16. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli.
 17. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.
 18. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.
 19. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.
 20. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah.
 21. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.
 22. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.